Genootschap van sportvrienden De 144

Geschiedenis

De144 in 't kort


De 144 is in maart 1961 opgericht op initiatief van o.m. Charles Pahud de Mortanges. Doel was en is een ontmoetingsplaats te creëren voor topsporters, sportbestuurders en sportjournalisten.

Het oorspronkelijk gestelde ledental van 144 is in de loop der jaren “rekkelijk” geïnterpreteerd. Op dit ogenblik telt De 144 ca. 180 leden, afkomstig uit alle takken van sport. Belangrijk criterium bij het uitnodigen van nieuwe leden is dat zij zich in hun tak van sport -nationaal dan wel internationaal- op prominente wijze hebben gemanifesteerd. Binnen het genootschap zijn dan ook vele nationale, europese, wereld- en olympische kampioenen aanwezig. Nieuwe leden worden, al dan niet op voorstel van de leden zelf, door het bestuur uitgenodigd voor het lidmaatschap.

De professionalisering van de sport heeft er toe geleid dat actieve topsporters, in tegenstelling tot de jaren ’60 en ’70, vandaag tijd noch gelegenheid hebben als lid toe te treden. Het beleid is er sinds enkele jaren daarom op gericht hen uit te nodigen na afloop van hun sportieve loopbaan.

Van oudsher zijn de contacten met het Koninklijk Huis goed en intensief. De overleden Z.K.H. Prins Bernhard is vanaf de oprichting tot 1998 lid geweest en was in die tijd vrijwel altijd present bij bijzondere gelegenheden. Ook H.M. Koningin Beatrix en wijlen Z.K.H. Prins Claus hebben in het verleden belangstelling getoond bij bijzondere gebeurtenissen van het genootschap. Z.K.H. de Prins van Oranje was actief betrokken bij de viering van het 8e lustrum in 2001. Als schipper van “de Groene Draeck” nam de Prins deel aan de zeilregatta op het IJsselmeer.

De activiteiten van De 144 richten zich in belangrijke mate op de terreinen van belangstelling van de leden: bezoek aan (inter)nationale sportevenementen van diverse aard, onderlinge sportieve krachtmetingen, een jaarlijks (najaars)diner, alsmede de Algemene Ledenvergadering. Het sociale aspect -het onderhouden van het netwerk- staat daarbij altijd voorop.

unsplash